رژيم شاه و سازمانهاى حقوق بشر : ١٣٥٠-١٣٥٧

مير ترابى، سعيد تأليف: سعيد مير ترابى